چهارپایه

به لطف این محصول، دیگر دسترسی به طبقات بالای کابینت های آشپزخانه و انبار خانه ها آسان خواهد بود.